Sv. Pio X., papa

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Pio X., papa
Spomendan

Čitanja: Ez 37, 1-14; Ps 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 22, 34-40.

Obljetnica posvete crkve: Podravska Moslavina.


Evanđelje dana (Mt 22, 34-40)

“Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga!”

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«


Razmišljanje

Je li moguće izgraditi svijet bez Boga? Moguće je. No, je li vrijedno truda? I kakav bi bio taj svijet bez Boga, bez vrijednosti? Bolji? Manje totalitaran? Valja nam na trenutak zastati i razmisliti o ovoj starozavjetnoj zapovijedi kojom Bog vapi prema čovjeku: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, a to znači: svojim mislima, svojim djelima, svojim riječima i cijelom svojom voljom. Ljubiti Ga svom svojom dušom, to jest cjelokupnom svojom stvarnošću koju si primio od Boga u dan stvaranja i kojom se razlikuješ od svijeta materije i životinjskog svijeta. Jesi li spreman podrediti svoje srce i svoju dušu Bogu? Postoji još jedna vlast koju Bog želi podrediti Sebi, koju želi da Mu čovjek preda iz ljubavi. To je naš um. Ljubit ćeš Gospodina Boga svojega svim umom svojim, to jest, nećeš tražiti samo poluistinu, istinu koja tebi odgovara, već cijelu Istinu o stvarnosti svijeta, čovjeka i Boga. Cijelu istinu u znanosti. Nećeš podvrgavati Istinu nekoj ideologiji, stranci ili političkom sustavu. Samo um koji je podložan Bogu – uistinu je slobodan. I u svom će razvoju godinama i stoljećima služiti na dobrobit čovjeka, štititi njegovo dostojanstvo i život. Nasuprot tome, um koji nije podložan Bogu može postati opasan za svijet i za čovjeka. Je li moguće izgraditi svijet bez Boga? Moguće je. No, je li vrijedno? B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)