Ured za crkvenopravna pitanja

Dekretom od 30. lipnja 2012. biskup Antun osnovao je Ured za crkvenopravna pitanja. Ured ima sjedište u Biskupskom ordinarijatu u Požegi, a zadaća mu je pružanje pomoći dijecezanskomu biskupu u upravljanju Biskupijom u pitanjima pravne naravi i suradnja s Međubiskupijskim sudom prvoga stupnja u Đakovu, osobito u ženidbenim parnicama.

Pri Uredu djeluje Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Predstojnik: Dr. sc. Želimir Žuljević
Bilježnik: Saša Paveljak
Suradnik: Mr. sc. Dragan Hrgić
Adresa: Ured za crkvenopravna pitanja
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel.: 034/ 290 335; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]