Druga vazmena nedjelja (19.04.2020.)

NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

LECTIO

1. čitanje: Djela apostolska 2, 42-47

⁴² Braća bijahu postojana u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. ⁴³ Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. ⁴⁴ Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. ⁴⁵ Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi već tko trebao. ⁴⁶ Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu ⁴⁷ hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

Riječ Gospodnja.

Ulomak predstavlja prvi ‘sažetak’ o životu Crkve koja se rađa. Naglasak je stavljen na »bratsko jedinstvo«. Kako je moguće velikom mnoštvu pridjenuti »jedno srce i jednu dušu«? Tajna leži u onoj potpunoj raspoloživosti, koja je plod djelotvorne ljubavi i evanđeoskog siromaštva, koja pojedince tjera da stave u službu općeg dobra ono što je nekoć bilo njihovo privatno vlasništvo.
Zbor apostolâ je jedinstven i čvrst u »davanju« (kako doslovno čitamo u Dj 4, 33) prvoga istinskog blaga Crkve, a to je svjedočanstvo o Isusovu uskrsnuću. Vjernici su jedinstveni u pritjecanju u pomoć braći u potrebama; očituju puno zajedništvo i kroz to što čine dobra djela. Doista, bez da upadaju u međusobne podjele, pred apostole stavljaju što su spontano odlučili darovati. Na taj se način ostvaruje obećanje Ponovljenog zakona 15, 4: »Nitko među vama neće oskudijevati«, jer vjernici vrše novu Isusovu zapovijed. I raste naklonost sviju prema kršćanima (r. 33b).

2. čitanje: Prva poslanica svetog Petra apostola 1, 3-9

³ Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, ⁴ za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, ⁵ vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. ⁶ Zbog toga se radujete, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: ⁷ da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. ⁸ Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene ⁹ što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

Riječ Gospodnja.

U svom uvodu, Petrova poslanica vodi vjernike da razmatraju djelo Očeve obnoviteljske milosti po Kristu, u Duhu (rr. 3-5.10-12). Ona se dakle zaustavlja da konkretno razmotri što znači živjeti od vjere, nudeći ključ za kršćansko tumačenje otajstva trpljenja, kao dokaza da se događa pročišćenje i kao udioništva u Kristovim patnjama (rr. 6-9). Na tom čvrstom temelju apostol može dakle pokazati zahtjeve kršćanskog života, koji je put posvećivanja i suobličavanja Kristu (rr. 13-16; usp. Lev 19, 2). Ti zahtjevi se ne svode na neke izvanjske čine, već na nutarnji stav, koji u potpunosti određuje kako živjeti.

Evanđelje: Ivan, 20, 19-31

¹⁹ Kad bî uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir Vama!« ²⁰ To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. ²¹ Isus im stoga ponovno reče: »Mir Vama! Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas.« ²² To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. ²³ Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«
²⁴ Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. ²⁵ Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«
²⁶ I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir Vama!« ²⁷ Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« ²⁸ Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« ²⁹ Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«
³⁰ Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. ³¹ A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

Dva prizora na jednu te istu temu, a to je vjera, vjerodostojan su pokazatelj onoga što se dogodilo u srcu apostolâ nakon Isusove smrti.
U prvom prizoru (r. 19-22) Uskrsli se ukazuje Jedanaestorici koji su, unatoč navještaju Marije Magdalene (r. 18), još uvijek bili zaključani u dvorani posljednje večere u strahu od Židova. Isus prevladava postavljene zapreke: prolazi kroz vrata, pokazujući da se nalazi u potpuno drugačijem stanju, premda tragovi tjelesne patnje nisu izbrisani. Uporno podsjećanje na Isusov probodeni bok vlastitost je Ivana, koji na taj način želi pokazati da je Isus ispunjenje proroštava (Ez 47, 1; Zah 12, 10.14). Također i tradicionalni pozdrav mira na njegovim usnama zadobiva novi smisao: od želje – »neka mir bude s vama« – postaje nazočnost – »mir je s vama«. Mir, najizvrsniji mesijanski dar koji u sebi sadrži svako dobro, jest, dakle, jedna osoba: raspeti i uskrsli Gospodin u sredini svojih učenika (»stane«: rr. 19b.26b i, prethodno, r. 14). Vidjevši ga, učenici se obradovaše i utvrdiše u vjeri. Duh kojeg Isus u njih udahnjuje, počélo novog stvaranja (Post 2, 7), podjeljuje apostolima poslanje, koje u vremenu i prostoru produžuje njegovo poslanje, i daje im udjela u božanskoj moći oslobađanja od grijeha.
Druga pizor (r. 24-29) u Tomi uosobljuje sumnje i skepticizam koji sinoptici općenito pripisuju »nekima« među Dvanaestoricom, i koji se može pojaviti u bilo kojem od nas. Toma je vidio umiranje svog Učitelja, a sada odbija vjerovati u stvarnost koja nije konkretna, opipljiva kao patnja kojoj je bio svjedokom (r. 25). Isus pristaje na tvrdoglavi zahtjev učenika (r. 27), jer je nužno da zbor apostola bude jedinstven i čvrst u vjeri kako bi apostoli mogli svijetu navijestiti uskrsnuće. I upravo je Tomi pripisana najuzvišenija i najpotpunija ispovijest vjere: »Gospodin moj i Bog moj« (r. 28). On Uskrsloga naziva biblijskim imenima Božjim: Jahve i Elohim, a posvojna zamjenica ‘moj’ pokazuje njegovo potpuno prianjanje uz Isusa vjerom i ljubavlju. Tomu je do vjere dovelo viđenje, no Gospodin otvoreno, za sva vremena izjavljuje: blaženi koji će povjerovati na riječ svjedokâ, bez želje da vide. Oni će iskusiti milost čiste i jednostavne ljubavi, koja ipak učvršćuje srce, i daje da ono klikće neizrecivom i slavnom radošću (1 Pt 1, 8). Redak 30. i 31. tvore prvi zaključak Ivanova evanđelja: ono je pisano svjedočanstvo koje ne teži za iscrpnošću, već želi potaknuti i učvrstiti vjeru: »Isus je Krist, Sin Božji« (usp. Mk 1, 1).

MEDITACIJA

Uskrsli Isus ulazi kroz zatvorena vrata i pozdravlja: »Mir vama!«. Kao i kod ukazanja Mariji Magdaleni nisu samo obrisi tijela, nego i glas ono što ga daje prepoznati. Što Isus kaže, to se i događa; svaka se njegova riječ obistinjuje: dakle, njegov se mir priopćava apostolima. Kao što je bio obećao, Isus svoje učenike ne ostavlja siročad, već im daje Duha Branitelja, zahvaljujući kojem će oni moći razumjeti sve što im je govorio i nastaviti u svijetu njegovo poslanje, surađujući u djelu spasenja. I Toma također, kad začuje Isusov glas, otvara se da primi dar vjere i, prosvijetljen Duhom, može se sada odreći svog zahtjeva da ga svojim osjetilima vidi i dotakne. Dirnut u svojoj intimi Učiteljevim glasom, on odmah pada na koljena i izriče svečanu vjeroispovijest: »Gospodin moj i Bog moj!«.
Isus će uvijek biti blizak svojim učenicima, blizak svojoj Crkvi, ali na drugačiji način: djelovanjem Duha Svetoga, koji kao izvrsni dar daruje mir, zreli plod spasenja i glavno obilježje Kristovih učenika. Moramo se stoga trajno otvarati tom daru, potpuno se stavljajući Bogu na raspolaganje. U svakoj se situaciji moramo pitati: Što želim postići dok ovo mislim i osjećam? Što ja zapravo tražim? Ako opazimo da idemo za sebičnim ciljevima. moramo ispraviti svoju volju, povjeravajući je djelovanju Duha Svetoga da nas osposobi za istinsku vjeru i ljubav. Pozvani smo uistinu da budemo dionici samoga Božjega života, to jest da budemo sveti. Svetost se sastoji upravo u tome da dopustimo Duhu Svetom da usmjeri i posvema upravlja našu volju Bogu. Neka to u nama ostvari Duh što nam ga Uskrsli dade! Eto, zašto je živjeti vazmeno otajstvo čudesna pustolovina.

MOLITVA

Podaj, Gospodine, svojim sinovima da se na trenutak mogu zaustaviti i poslušati zvuk tvoga glasa. Samo jedan tren da promisle i osjete što bi se dogodilo kad bi u svakoj obitelji, u svakoj zajednici, srca uvijek složno kucala s otkucajima tvog srca.
O radosti, punino radosti! Ništa drugo, Gospodine, ranjeno i izmoreno čovječanstvo ne želi, nego taj mir, plod ljubavi, dar tvoga Duha. Otvori nas da ga primimo. Ti si uistinu umro i uskrsnuo da se mi od sada u to uvjerimo i budemo tomu svjedoci posred svoje braće.

KONTEMPLACIJA

Gospodin više od onih koji vide pa shodno tome vjeruju, cijeni one koji vjeruju iako ne vide. Činjenica je da je u tom trenutku vjera učenikâ bila labava; premda su ga već vidjeli Uskrsloga, smatrali su da ga moraju i dotaknuti kako bi u povjerovali u njegovo uskrsnuće. Nije im bilo dovoljno da ga vide očima da nisu prinijeli ruke njegovim udovima i dotaknuli ožiljke na svježih ranama; na taj način, učenik koji sumnjaše, nakon što je dotaknuo i prepoznao ožiljke, odmah je povikao: »Gospodin moj i Bog moj!«. Ožiljci su pokazali očitim Onoga koji je u svima drugima izliječio rane.
A nije li možda Gospodin mogao uskrsnuti bez ožiljaka? Da, mogao je, no on je poznavao rane u srcu učenikâ, i u namjeri da ih izliječi bio je zadržao ožiljke na svom tijelu.
A što je Gospodin odgovorio učeniku koji je izjavljivao i uzvikivao: »Gospodin moj i Bog moj«? »Ti si povjerovao«, reče, »jer si vidio: blaženi oni koji ne vidješe a vjeruju«. O kome je govorio, braćo, ako ne o nama? Ne samo o nama, nego i o našim potomcima. I doista, nedugo nakon što im je on iščeznuo sa smrtnih očiju da im vjera u srcima bude jača, svi oni koji su povjerovali to su učinili a da nisu vidjeli i njihova je vjera imala veliku zaslugu. Da bi imali tu vjeru jedino su Bogu prinijeli svoje pobožno srce, ali ne i ruku da ga dotaknu (AUGUSTIN, Govor 88, 2).

AKCIJA

Često ponavljaj i danas živi Riječ: »Ne budu nevjeran nego vjeran« (Iv, 20, 27).

ZA DUHOVNO ČITANJE

Svijet žarko žeđa za Božjim mirom, žudi vidjeti kako duga mira božanske milosti blista nakon kišne oluje, a ipak se ne uspijeva osloboditi uznemirenosti i zabrinutosti, jer je pokvareni svijet kojem je dodijeljena neumoljiva sudbina da ne upozna mir.
Upitan u čemu se sastoji taj mir, mogu samo predložiti sliku nečega što je prolazno kako bih dao ideju onoga što je trajno, neprolazno. Vama je poznat mir djeteta koje spava, znate nešto o miru što ga u sebi osjeća muškarac kad susretne voljenu ženu, o miru što ga pronalazi prijatelj kad gleda u oči vjernog prijatelja; znate nešto o miru što ga osjeća sin u naručju majke, o miru što počiva na nekim staračkim licima na času smrti; o miru zalazećeg sunca i noći koja sve pokriva, i vječnih zvijezda; vi znate nešto o miru onoga koji umrije na križu. Evo, uzmite sve to kao slabi znak, kao siromašni simbol onoga što je Božji mir. Imati mir znači osjećati se sigurnim, osjećati se voljenim, osjećati se zaštićenim; znači moći postati smirenima, potpuno smirenima; biti u miru s nekim čovjekom znači moći čvrsto graditi na njegovoj vjernosti, znači osjećati se jedno s njime, znati da nam je on oprostio.
Mir Božji je vjernost Božja unatoč našoj nevjernosti. U miru Božjem mi smo stavljeni na sigurno, zaštićeni smo i voljeni. On nas, dakako, ne lišava svake naše brige i odgovornosti, našeg nemira; no, iznad svake naše uznemirenosti i zabrinutosti nadvila se duga božanskog mira: mi znamo da postoji netko tko nosi naš život, da je on u jedinstvu s vječnim Božjim životom. Neka Bog od nas učini ljude svoga neusporedivog mira, ljudima koji u njemu počivaju, premda u vrtlogu svijeta; neka taj mir pročisti i rasvijetli vaše duše, i neka nešto od čistoće i blistavosti mira kojega Bog stavlja u naša srca rasvijetli u drugim još uvijek nemirnim dušama; da vi jedan drugome, prijatelj prijatelju, zaručnik zaručnici, majka sinu, postanete donositelji toga mira što dolazi od Boga! (D. BONHOEFFER, Memoria e fedeltà, Magnano 1995, 146-149, passim)