Petak osmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Sir 44, 1. 9-14; Ps 149, 1-2. 3-4. 5 i 6a i 9b; Mk 11, 11-25.

 

Evanđelje dana (Mk 11, 11-25)

„Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode … Imajte vjeru Božju.“

Uz klicanje mnoštva uđe Isus u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju.
Sutradan su izlazili iz Betanije, a on ogladnje. Ugleda izdaleka lisnatu smokvu i priđe ne bi li na njoj što našao. Ali došavši bliže, ne nađe ništa osim lišća jer ine bijaše vrijeme smokvama. Tada reče smokvi: »Nitko nikada više ne jeo s tebe!« Čuli su to njegovi učenici.
Stignu tako u Jeruzalem. On uđe u Hram i stane izgoniti one koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. I ne dopusti da itko išta pronese kroz Hram. Učio ih je i govorio: »Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!«
Kada su za to dočuli glavari svećenički i pismoznanci, tražili su kako da ga pogube. Uistinu, bojahu ga se jer je sav narod bio očaran njegovim naukom. A kad se uvečerilo, izlazili su iz grada.
Kad su ujutro prolazili mimo ione smokve, opaze da je usahla do korijena. Petar se prisjeti pa će Isusu: »Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo usahnu.«
Isus im odvrati: »Imajte vjeru Božju. Zaista, kažem vam, rekne li tko ovoj gori: ‘Digni se i baci u more!’ i u srcu svome ne posumnja, nego vjeruje da će se dogoditi to što kaže – doista, bit će mu! Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam! No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš ikoji je na nebesima otpusti vaše prijestupke.«


Razmišljanje

Čini se da su prodavači i kupci zaboravili razlog zbog kojega su došli u Hram i što je bit njihove trgovine. Usredotočili su se na vanjštinu, na obred, žrtve i trgovinu. Isus im ruši svijet koji su sami stvorili.

Možemo danas još više i nanovo osvijestiti činjenicu da dolazeći u hram dolazimo pred Boga kako ne bismo posumnjali da je On s nama, da nas želi slušati i da nas hrani.

Dolazimo po oproštenje i da se naučimo opraštati.

Nije to puki ritual nego put, istina i život koji mogu biti opipljivi i vidljivi i preko nas ako Bogu dopustimo da djeluje. D.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)