Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica

Corsiera Sacchi Cavallina: Sv. Mala Terezija, 1928.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Spomendan

Čitanja: Bar 1, 15-22; Ps 78, 1-2. 3-5. 8. 9: Lk 10, 13-16.


Evanđelje dana (Lk 10, 13-16)

„Tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.“

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama.
I ti, Kafarnaume!
Zar ćeš se do neba uzvisiti?
Do u Podzemlje ćeš se strovaliti.
Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla.«


Razmišljanje

Slušamo danas Isusove oštre, prijeteće riječi. Isus upozorava stanovnike Korozaina, Betsaide i Kafarnauma, mjesta u kojima je učinio velike stvari, a stanovnici tih gradova nastavili su živjeti u grijehu kao i prije Njegova pohoda. Nastavili su živjeti kao da nisu ni čuli ni vidjeli sve ono što je Isus rekao i učinio. Isus spominje i Tir i Sidon: iz Njegovih riječi se da iščitati kako stanovnici tih gradova nisu imali prilike vidjeti toliko Isusovih djela i čuti toliko Isusovih riječi, a kao da su im srca otvorenija za Božju milost. Prisjetimo se milosti koju smo primili od Gospodina, milosti koju primamo nezasluženo, milosti koja je čisti dar Božje ljubavi i zapitajmo se živimo li dostojno poziva na koji smo pozvani, poziva biti kršćani i dostojanstva djece Božje koje nam je darovano. Ne dopustimo da Isus i nama kaže: Jao tebi, što si učinio sa svime onime što sam ti darovao i povjerio? Današnje Evanđelje prilika je da se zapitamo kako živimo svoje dane, na što trošimo svoje vrijeme, darove i talente, što nam je prioritet, što nam je na prvome mjestu u životu? I možda najvažnije: živim li svjesno toga da je Isus za mene umro, da mi je život darovan i da ću nakon smrti položiti račun za sve ono što sam učinio ili sam propustio učiniti? S.H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)