Utorak petog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 8, 22-23. 27-30; Ps 83, 3. 4-5ab. 5cd i 6a i 8a. 11; Mk 7, 1-13.


Evanđelje dana (Mk 7, 1-13)

„Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.“

U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku.
A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu. Mnogo toga još ima što zbog predaje drže: pranje čaša, vrčeva i lonaca.
Zato farizeji i pismoznanci upitaju Isusa: »Zašto tvoji učenici ne postupaju po predaji starih, nego nečistih ruku blaguju?«
A on im reče: »Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa:
Ovaj me narod usnama časti,
a srce mu je daleko od mene.
Uzalud me štuju
naučavajući nauke — uredbe ljudske.
Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.« Još im govoraše: »Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. Mojsije doista reče: Poštuj oca svoga i majku svoju: I: Tko prokune oca ili majku, smrću neka se kazni. A vi velite: ‘Rekne li tko ocu ili majci: Pomoć koja te od mene ide neka bude ‘korban’, to jest sveti dar, takvome više ne dopuštate ništa učiniti za oca ili majku. Tako dokidate riječ Božju svojom predajom, koju sami sebi predadoste. I još štošta tomu slično činite.«


Razmišljanje

Poruku današnjeg Evanđelja savršeno izražava stara narodna poslovica: „Moli se pred križem, a vrag u njemu gmiže.“ Najčešće onaj vanjski molitveni stav ne odražava stanje našega srca, više privlači pažnju promatrača koji vide da se molim i da sam pobožan. Vjera bez djela je mrtva; molitva bez obraćenja, bez promjene ponašanja, obazrivosti prema bratu i sestri nije prava. Bogu nije potrebna vjera koja se pokazuje ustima. Vjera je potrebna nama – da bismo Ga još više ljubili. Gospodine, nauči nas moliti. K.S..

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)