Četvrtak petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Post 17, 3-9; Ps 104, 4-5. 6-7. 8-9; Iv 8, 51-59.


Evanđelje dana (Iv 8, 51-59)

„Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan.“

U ono vrijeme: Reče Isus Židovima: »Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka.« Rekoše mu Židovi: »Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.’ Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?«
Odgovori Isus: »Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi — Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se.«
Rekoše mu nato Židovi: »Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?« Reče im Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!«
Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.


Razmišljanje

U ovom razgovoru Krista sa Židovima uočavamo Isusovo nastojanje da Svojim sugovornicima priopći istinu da je On Mesija koji treba doći. Govori im o Abrahamu koji se obradovao što je vidio Njegov Dan. Ujedno govori da ne može reći da ne zna Boga jer bi bio lažac. Razmišljanje Židova ostaje u čisto ljudskim kategorijama. Ta Boga nitko nikada nije vidio: Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama? U tome trenutku Isus za Sebe upotrebljava ime Bog – Ja jesam! – koje nijedan Židov nije izgovarao. Upravo su te riječi uzrok i razlog njihove jedine moguće reakcije – kamenovanje. Teško im je pojmiti i podnijeti da se Isus kojega vide, s kojim razgovaraju, pravi Bogom. Isus, iako Bog, postaje Čovjek da bi čovjeka spasio. Sudjeluje u čovjekovu životu, poučava ga i pokazuje mu put k Ocu Nebeskom. Ne događa li se i u našem životu da ne dopuštamo Isusu da bude uz nas, da nas poučava i da Njegova Riječ utječe na naš život i oblikuje ga? Ta to je moj život i što mi Ti, Isuse, možeš reći o njemu? Ti koji sjediš gore ne Nebeskom Prijestolju?! A baš Mu mi, nemajući povjerenja u Njega, ne dopuštamo da s toga Prijestolja siđe, zadržavamo Ga gore. A, dovoljan je trun vjere, gorušičino zrno i vapaj: Isuse, budi sa mnom, budi u meni! H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)