Subota trećeg tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Post 49, 2. 8-10; Ps 71, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17; Mt 1, 1-17.


Evanđelje dana (Mt 1, 1-17)

“Rodoslovlje Isusa Krista, Sina Davidova.”

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.


Razmišljanje

Današnji evanđeoski odlomak svjedoči o ostvarenju Božjeg plana spasenja za svijet i za svakog od nas ponaosob – unatoč našim ljudskim slabostima i grijesima. Tamara i Rahaba, ali i pripovijest kralja Davida sa ženom Urije Hetita, primjeri su koji pokazuju da Bogu ne smetaju naše slabosti i padovi u ostvarenju Njegova Božanskog plana spasenja. Ostvarenje ovog plana bio je dolazak najavljenog Mesije, Isusa Krista. Kod Židova porijeklo i rodoslovlje igraju važnu ulogu. Ovo rodoslovlje iz današnjeg odlomka dokaz je Isusova ljudskog porijekla iz Davidove loze, prema biblijskim obećanjima. Naše slabosti i padovi ne smetaju u realizaciji Božjih planova. Njegov cilj je punina radosti i ljubavi za nas. Možemo te planove i „prekrižiti“ našim odlukama, ali Bog u Svojoj svemoći po našem obraćenju može vući ravne crte na krivudavim stazama života. B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)