Bogojavljanje (06.01.2020.)

LECTIO

Prvo čitanje: Knjiga proroka Izajije 60,1-6

1 Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja
i slava Gospodnja sviće nad tobom!
2 Jer gle, zemlju tmina pokriva
i mrklina narode!
A tebe Gospodin obasjava
i slava se njegova javlja nad tobom.
3 K tvojoj svjetlosti koračaju narodi
i kraljevi k sjaju zore tvoje.
4 Očima okruži i promatraj:
svi se oni sabiru, k tebi dolaze!
Izdaleka ti dolaze sinovi,
kćeri ti donose u naručju.
5 Gledat ćeš tad i sjati,
igrat će ti srce i širiti se
jer k tebi će poteći bogatstvo mora,
blago narodâ k tebi pritjecati.
6 Mnoštvo deva prekrit će te,
mladih deva iz Midjana i Efe.
Svi će iz Sabe dolaziti,
donosit će zlato i tamjan
i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja.

Ovo proročanstvo, pjesnički slavospjev, je vizija univerzalizma i jedinstva svih naroda u hodu prema Jeruzalemu (usp. Jer 12, 15.16; 16, 19-21; Mih 4, 1-3; Sof 3, 9-10; Zah 8, 20-23). Prorok vidi povorku koja se približava svetom gradu u dvije dobro odvojene skupine: prva, u kojoj se nalaze izraelski sinovi i kćeri na povratku iz progonstva (r. 4), i druga, u kojoj koračaju tuđinski narodi, privučeni Božjom slavom i svjetlošću koja obasjava brdo Sion. Izaija se obraća narodu koji sluša govoreći: »Ustani, zasini…očima okruži i promatraj« (rr. 1.4). Okončano je razdoblje umora i jadikovanja i započelo je vrijeme radosti i nade. Čovječanstvo treba izaći iz vlastitog individualizma i pesimizma i ući u sigurnost novog života, koji se pronalazi napuštanjem tmina i upućivanjem prema svjetlosnom gradu čiji sjaj dolazi od Boga: »A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi« (rr. 2-3; Otkr 21, 9-27). Božji plan uzima u obzir sve narode koji su pozvani biti zaogrnuti svjetlošću nebeskog Jeruzalema i prisutnosti Boga koji prebiva usred svog naroda. Sâm Bog će biti svjetionik koji usmjeruje i privlači korake naroda, plemena i kraljeva prema njihovu Gospodinu. U Jeruzalemu će biti veliko očitovanje i sve skriveno će se razotkriti. U Isusovu rođenju evanđelisti će vidjeti Božju objavu i ispunjenje proročanstva.

Drugo čitanje: Poslanica sv. Pavla apostola Efežanima 3, 2-3a. 5-6

Braćo: 2 Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: 3 objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. 5 Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: 6 da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

Pavao priznaje da je poslanje, koje mu je povjereno, donijeti evanđelje poganima i tumači da je spasiteljski plan Božji s obzirom na čitavo čovječanstvo koje je pozvano hoditi u svjetlosti jedinoga Boga i Oca, već došao do svoje punine. Ta tajna Božjeg otajstva je poziv na univerzalnost i jedinstvo narodâ: »da su pogani subaštinici »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu « (r. 6). Apostol se kao suradnik ovoga Kristova poslanja osjeća zaduženim raditi na širenju evanđelja. Pravi znak i oruđe ove sveopće vizije spasenja koje Bog želi je Crkva. Njezin je zadatak jedinstvo narodâ, bilo dovođenjem sviju do vjere u Isusa naviještanjem evanđelja, bilo nastojanjem da se stvore veze zajedništva i bratstva, unatoč mnogim različitostima. Pred još uvijek podijeljenim svijetom, no željnim zajedništva, s radošću i vjerom se proglašava da je Bog zajedništvo, Otac, Sin i Duh Sveti, jedinstvo u različitosti, da on sve poziva na sudioništvo u trojstvenom zajedništvu. Zapravo, po zajedništvu s Isusom, glavom Crkve, moguće je stvarno zajedništvo među svim ljudima. To jedinstvo i sveopći mir koji je čovjek svih vremena uvijek tražio, rođenjem Sina Božjega sada je svima na dohvat ruke. On je ostvario Božje otajstvo, a to je sjedinjenje svih naroda. Jer na to smo pozvani: živjeti u miru kao prava braća i biti ujedinjeni kao sinovi istog Oca.

Evanđelje: Matej 2, 1-12

1 Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dan Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: 2»Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo poklonili.«
3 Kad to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. 4 Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. 5 Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
6 ‘A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izići vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’«
7 Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. 8 Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte o djetetu. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
9 Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. 10 Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. 11 Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. 12 Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja.

Bogojavljenje je javno očitovanje spasenja koje je donio Isus, kralj sviju. Matej osvjetljuje biblijsku pripovijest s nekim povijesnim i starozavjetnim elementima (usp. Iz 60, 1-6; Br 23-24; 1 Kr 10, 1-13; Mih 5, 1) i govori nam o izvanrednoj objavi koja vodi Mudrace da pronađu kralja židovskoga kao kralja svemira. Tek je u 5. st. bio utvrđen broj mudraca (na temelju darova koje su donijeli) a u 8. st. su im dana imena: Gašpar, Melkior i Baltazar. No za Mateja mudraci su znamenite osobe, prvaci poganstva koji veličaju dostojanstvo Isusa, glavnog lika evanđelja. Oni ga traže (»Gdje je taj novorođeni kralj židovski?«: r. 2), prepoznaju Mesiju » padnu ničice i poklone mu se«: r. 11) i cijene njegovu jednostavnost i siromaštvo (»Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato [kralju], tamjan [Bogu] i smirnu [čovjeku]«: r. 11bc). Suprotno tome, Herod i Jeruzalem se uznemiriše na vijest o Mesijinu rođenju (r. 3) i dadoše se u potragu da ga ubiju. Dijete rođeno u Betlehemu je donositelj radosne vijesti. Međutim, ono poprima lice prognanika, jer je prinuđeno otići u Egipat: ono je traženi i odbačeni Mesija, jer će njegovo prijestolje biti križ. Isus je znak proturječja: vlastiti ga je narod odbacio, daleki su ga narodi u nadi tražili. Betlehem će dakle biti novi Sion, grad svih naroda (rr.5-6.8), a Jeruzalem će biti odbačen. Novi narod Božji, baštinik drevnih obećanja, je nastavak starine, no oblikovat će ga svi oni koji će tražiti i prepoznati »danicu« (2 Pt 1, 19) u nutarnjoj raspoloživosti.

MEDITACIJA

Bogojavljenje znači »očitovanje« a riječ Božja ove svetkovine je sva usredotočena na Isusa – mesiju, kralja i sveopćeg spasitelja narodâ. On nije došao samo radi Izraela, već i radi pogana, tj. radi čitave ljudske obitelji. Dolazak Mudraca je početak jedinstva narodâ, što će se potpuno ostvariti u vjeri u Isusa, kad će se svi ljudi osjetiti sinovima istog Oca i međusobno braća. Mudraci kao prvi Kristovi »slušatelji« i svjedoci jesu tip i preludij većeg mnoštva »istinskih klanjatelja« koje će činiti duhovnu žetvu mesijanskog vremena. Isus je sijač koji je svima donio dobro sjeme Riječi; Duh je učinio da sjeme dozori a Crkva je pozvana sabrati Isusovom objavom obilno zasijani i njegovom smrću oplođeni plod. Kao što je iz života zajedništva i ljubavi između Oca i Sina proizašlo Isusovo poslanje, tako iz tijesne povezanosti između Isusa i Crkve izvire poslanje učenika, a ono je stvarati jedinstvo među rasama, narodima i jezicima. Riječ je ta koja stvara jedinstvo u ljubavi među vjernicima svih vremena. Po njoj se rađa vjera i u srcu čovjeka otvorenog istini utvrđuje se životno postojanje u Bogu koje čini da suvremeni čovjek pripada Kristu. onima koji ga traže iskrena srca Isus daje jedinstvo u vjeri i ljubavi. U tom životnom ozračju »svi« postaju »jedno« u mjeri u kojoj prihvaćaju Isusa i vjeruju njegovoj riječi: »Bit ćemo jedno ne da bismo mogli vjerovati, već zato što smo povjerovali« (sv. Augustin). U Isusu svi mogu biti jedno i otkriti da je punina života u darivanju sebe Kristu i braći, a to znači ljubiti u jedinstvu.

MOLITVA

Oče Sveti koji si nam poslao svog Sina kao sveopćeg spasitelja naroda, hvalimo te zbog očitovanja Isusa, našega kralja. On je kralj bez krune, štoviše s trnovom krunom, jer se u njegovoj muci može shvatiti pravo značenje Isusove uzvišenosti, kraljevstvo veoma različito od onoga koje ljudi traže.
Blagoslivljamo te, o Oče, po Isusu sveopćem spasitelju. On je došao spasiti sve i ponovno sabrati raspršenu djecu Božju. Ne više podijeljena i suprotstavljena zajednica, već ponovno ujedinjena obitelj koja hodi po svjetlosti i u sjaju tvoje slave. Svi, Židovi i pogani smo bit »subaštinici ‘sutjelo’ i sudionici obećanja u Kristu Isusu« (Ef 3, 6) i dolazak Mudraca predstavlja početak toga sveopćeg mira narodâ. Gospodine, želimo sve više razumjeti da je razrješenje napetosti između univerzalizma i odabranja, koje nas je toliko puta stavilo jedne protiv drugih, u shvaćanju da je odabranje služenje prema svakom čovjeku. Učini, Gospodine, da cijela Crkva znade uvijek poput Mudraca ići prema Betlehemu da se pokloni sveopćem kralju naroda, ali i da se istovremeno iz Betlehema znade uputiti u svijet da ispuni poslanje koje joj je Isus povjerio i poći svima ususret. Da ih kršćanska zajednica, dok polazi u potragu za onima daleko i onima koji se osjećaju isključenima, znade pozivati na nadu i na život, ne zaboravljajući pritom da nasilje na koje bi mogla naići od strane ljudi čini sastavni dio tog poslanja.

KONTEMPLACIJA

Zvijezda se je zaustavila nad mjestom gdje se nalazilo dijete. Samim pogledom na zvijezdu Mudraci su se silno obradovali. Primimo i mi u svoje srce tu veliku radost. Tu istu radost su navijestili anđeli i pastiri. Poklonimo mu se zajedno s Mudracima, podajmo mu slavu s pastirima, uskliknimo s anđelima: «jer nam se rodio Spasitelj – Krist Gospodin» (Lk 2, 11). »Gospodin Bog je naša svjetlost« (Ps 118, 27): ne u Božjem obličju, da nas ne pritisne naša slabost, već u obličju sluge da sužnjima donese slobodu. To je slavlje za sve stvoreno: nebo je dano zemlji, zvijezde sjaje s neba, Mudraci napuštaju svoju zemlju, zemlja je sva sabrana u jednoj špilji. Nema nikoga koji ne bi nešto donio, nikoga tko ne bi bio zahvalan. Slavimo spasenje svijeta, Božić ljudskog roda. Ujedini se s onima koji s neba prihvatiše one što slave Gospodina. Neka i nama bude dano naći se s njima i čistim pogledom, poput odsjaja u zrcalu, razmatrati slavu Gospodnju, da i mi budemo preobraženi iz slave u slavu, po milosti i dobroti Gospodina našega Isusa Krista. Njemu slava i čast u vijeke vjekova. Amen. (BAZILIJE VELIKI, Omelie, 6).

AKCIJA

Često ponavljaj i živi danas Riječ: »Ustani, zasini, jer dolazi svjetlost tvoja« (Iz 60, 1).

ZA DUHOVNO ČITANJE

Ti koji si iznad nas, ti koji si jedan od nas,
ti koji si također u nama, neka drugi mognu vidjeti tebe i u meni,
neka uzmognem pripraviti put za tebe,
neka uzmognem zahvaliti za sve što mi se događa.
Zadrži me u svom srcu, kao što želiš da sve prebiva u mome.
Neka se sve u ovom mom biću uzmogne usmjeriti na tvoju slavu
i da nikad ne očajavam.
Jer ja sam pod tvojom rukom, i u tebi je svaka snaga i dobrota.
Daj mi čista osjetila da te vidim.
Daj mi ponizna osjetila da te čujem…
Daj mi osjetila ljubavi da ti služim…
Daj mi osjetila vjera da u tebi prebivam. (DAG HAMMARSKJÖLD)