29. srpnja 2017.

Sv. Marta
1 Iv 4,7-16; Ps 34 (33); Iv 11, 19-27
Pobjeda nad smrću

Pri oživljavanju Lazaru nije bio nazočan nijedan novinar da napravi intervju su njime i zabilježi njegove dojmove o drugom svijetu. U evanđeoskom ulomku ne stoji Lazar u središtu, nego Isusova oosba, i sve je u tome tekstu naviještaj vazmenog otajstva. Događaj se zbio za vrijeme Isusova posljednjeg uzlaženja u Jeruzalem, koje je – učenici su to znali – hod u smrt. Isus želi svoju moć nad smrću objaviti upravo u trenutku, kad ona za njim poseže. On sâm je »uskrsnuće« (25. r.). Time što Lazara ponovno zove u život, Isus objavljuje da mu pripada slava Božja (40. r.). Riječ je o tome da je Lazar u Isusu imao mogućnost i sâm usred smrti biti povezan sa životom. Pobijediti smrt znači: u sebi i u drugima prevladati zaprjeke za sreću i za ono što je apsolutno. No, jedino ljubav koja dolazi od Boga, može izvojevati takvu pobjedu.