26. lipnja 2018.

26. lipnja 2018.
utorak
2 Kr 19, 9b-11. 14-21. 31-35a.36; Ps 48 (47); Mt 7, 6.12-14
Ući na prava vrata

U skladu sa svojim moralnim stavovima Matej stavlja prispodobu o vratima u tradicijski okvir dvaju puteva. Mora se birati; dok put dobra vodi k uskim vratima, put zla vodi k širokim vratima. Tu istu prispodobu kod Luke treba razumjeti eshatološki: kroz vrata se ulazi u gozbenu dvoranu, i kroz njih je potrebno proći prije negoli se ponovno zatvore.