ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENOGA

Dragi vjernici i svi koji sa zanimanjem pratite internetski portal Požeške biskupije!

Tijekom ove Godine Božje riječi »želimo u župama i obiteljima, u skupinama i pojedincima naše Biskupije, usred žurbe i buke svijeta, pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim opredjeljenjem živjeli svoj kršćanski poziv, i bili potpunije dionicima spasenja, ostvarenog u Isusu Kristu, jedinom otkupitelju čovjeka.« (Proglas otvorenja Godine Božje riječi u Požeškoj biskupiji).
Radi toga, pored nedjeljnih cjelovitih liturgijskih čitanja i njihova razmatranja po metodi lectio divina svakodnevno stavljamo na našu biskupijsku web-stranicu evanđelje koje se toga dana čita u svetoj misi, kako biste odvojili određeno vrijeme i u svojim ga domovima čitali, zatim uz pomoć malog komentara koji ga slijedi razmišljali i njegov sadržaj usvojili za život, te zaključili s dodanom molitvom.
Neka na taj način Božja riječ u trenutnim životnim okolnostima bude svjetiljka, ohrabrenje i utjeha na našem životnom putu.


Čitanje svetog evanđelja po Mateju (Mt 25, 31-46)

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ³¹ »Kad Sin Čovječji dođe u svojoj slavi i anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. ³² I sabrat će se pred njima svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. ³³ Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.³⁴ Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni oca mojega! Primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! ³⁵ Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; ³⁶ gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’³⁷ Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? ³⁸ Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te ? ³⁹ Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’. ⁴⁰ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’⁴¹ Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! ⁴² Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; ⁴³ stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’⁴⁴ Tada će mu i oni odgovoriti: ‘Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici i ne poslužismo te?’. ⁴⁵ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste!’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni«.


Poticaj na razmišljanje

Prizorom posljednjeg suda evanđelist Matej zaključuje Isusovu »eshatološku besjedu«. Tom besjedom Isus nije želio opisati konačne događaje kao takve, već nam je htio dati konkretna sredstva da se pokažemo pobjednicima u konačnom iskušenju života, kad će se cijelo čovječanstvo naći pred njim kao obnoviteljem Božjeg kraljevstva i sveopćim kraljem. Ovaj se evanđeoski sastoji od tri dijela. U prvom dijelu prikazuje se dolazak Sina čovječjega, sabiranje narodâ i njihovo razdjeljivanje (r. 31-33). Potom slijedi razgovor kralja najprije s onima koji će dobiti u posjed kraljevstvo, a onda i s onima koji će iz njega biti isključeni (r. 34-45). Konačno, u trećem, zaključnom dijelu imamo izvršenje presude (r. 46.).Najvažniji dio teksta je onaj u kojem se naglašava važnost milosrdnih djelâ bez postavljanja granicâ ljubavi, to jest radosno prihvaćanje ili odbacivanje siromaha i onih koji su u potrebi, a Bog nagrađuje ta besplatna djela iz ljubavi prema bližnjemu. Jasno je da taj kralj i eshatološki sudac, koji ispunjava drevna proročanstva, jest Isus iz Nazareta, raspeti, onaj koji je iskusio glad, golotinju, osamljenost i bol. Taj kralj i Gospodin, koji se poistovjećuje s najmanjima i najsiromašnijima, živi u skrovitosti a osobito u onoj svojoj ‘najmanjoj braći’.


Molitva

Gospodine Isuse Kriste, prosvijetljeni tvojom riječju razumjeli smo da u životu nije najbitnije da te priznamo riječima, već da činimo konkretna djela ljubavi siromasima i onima kojima život nije bio naklon. To znači činiti volju Oca tvoga. Ti se poistovjećuješ s progonjenima, siromašnima i slabima. Ti si nam u evanđelju, a osobito u blaženstvima, dao jasni primjer života. Znak da je tvoje Kraljevstvo stiglo vidi se po tome što u tebi konkretna ljubav Božja dopire do siromaha, onih na rubu, ne zbog njihovih zasluga, već zbog same činjenice da su isključeni, potlačeni, a ti si i njihov Bog. Gospodine, pomogni nam razumjeti da zanemariti konkretnu ljubav za siromahe, strance, utamničenike, gladne i gole, znači ne živjeti po vjeri Kraljevstva i isključiti se iz njegove logike. Zakazati u ljubavi znači tebe zanijekati, jer su siromasi tvoja braća. Učini da do kraja shvatimo da su oni povlašteno mjesto tvoje prisutnosti i prisutnosti tvoga nebeskog Oca. Amen.


Tijekom dana više puta ponovi i živi riječ:

»Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!« (Mt 25, 41)