Biskupijski dan u Požegi o sinodalnom savjetovanju prigodom 25. obljetnice Požeške biskupije

O 24. obljetnici uspostave Požeške biskupije, 25. rujna 2021. okupili su se u Požegi na Biskupijskom danu pojedini nositelji službi u toj mjesnoj Crkvi: svećenici i đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi, vjeroučitelji i odgajateljice u vjeri, članovi župnih ekonomskih i pastoralnih vijeća, crkvenih udruga i pokreta, molitvenih zajednica, lektori i izvanredni djelitelji svete pričesti te djelatnici katoličkih škola. Program je započeo zborovanjima pojedinih skupina. U Dvorani sv. Terezije Avilske okupili su se svećenici i đakoni, redovnici i redovnice, bogoslovi, vjeroučitelji i odgajateljice u vjeri gdje im je nakon molitve Trećeg časa pozdrav uputio požeški biskup Antun Škvorčević riječima: »„Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!“ (Rim 1,7). Sve vas od srca pozdravljam te s poštovanjem i zahvalnošću primam. Dobro došli u Požegu na Biskupijski dan, susret svih onih kojima su u našoj mjesnoj Crkvi povjerene određene službe ili neko poslanje. Čestitam vam 24. obljetnicu uspostave Požeške biskupije i otvaram spomen njezina srebrenog jubileja, 25-te godišnjice njezina osnutka i uspostave. Pozdrav i čestitku upućujem i svim sudionicima Biskupijskog dana, okupljenima u crkvi sv. Lovre, u crkvi Duha Svetoga i u našem Odgojno-obrazovnom centru. Radujem se što će tijekom euharistijskog slavlja u Katedrali, središnjem dijelu Biskupijskog dana biti zaređena trojica kandidata za đakone, za nove navjestitelje i svjedoke evanđelja, kojima upućujem sasvim poseban pozdrav.«

Zatim je biskup nastavio: »Usmjerenje ovom Biskupijskom danu dao je papa Franjo koji je u Apostolskoj konstituciji o Biskupskoj sinodi Episcopalis communio u rujnu 2018. godine odredio da priprava za Opću biskupsku sinodu, koja će se održati u Rimu u mjesecu listopadu 2023. započne sinodskim savjetovanjem u svim lokalnim Crkvama diljem svijeta. Ono će se odvijati od listopada ove godine do travnja iduće godine. Podsjetio nas je Papa kako je Crkva sinodalna stvarnost, zajedništvo na putu onih koji su u krštenju odjenuli Krista i pomazani njegovim Duhom imaju osjećaj vjere (sensus fidei), nezabludivi su u vjeri (in credendo) kad se slažu sa svetom hijerarhijom na čelu s Petrovim nasljednikom, nezabludivom u naučavanju (in docendo). Svi su primili poslanje naviještati i slaviti silna Božja djela u Isusu Kristu, te velikom osjetljivošću i poštovanjem jednih prema drugima osluškivati što Duh govori Crkvi po svakome od njih i svima zajedno. Mi smo, kako tvrdi sv. Ciprijan a navodi II. vatikanski sabor, „puk okupljen u jedinstvu Oca i Sina i Duha Svetoga“ (LG 4), narod Božji koji hodi putovima ovoga svijeta, ne da ga prezre i osudi, nego da trajno u njegovim događajima, procesima i mijenama, prepoznaje znakove vremena. Po njima, naime, Bog poziva Crkvu da mu bude vjernija u naviještanju kraljevstva nebeskoga, te ona u Isusu Kristu bude očit sakrament spasenja i jedinstva svega stvorenog, uspostavljenog u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Zajedno hoditi ovim svijetom, nikada jedni protiv drugih, nego jedni s drugima, još više – jedni za druge u Isusu Kristu i snazi njegova Duha – to je Crkva, to je i naša Požeška mjesna Crkva u kojoj iz navedene svijesti trajno kličemo: „Isus Krist, danas i uvijeke. Aleluja!“«

Biskup je progovorio o odvijanju sinodskog savjetovanja u Požeškoj biskupiji: »Rado prihvaćamo spomenutu odredbu pape Franje te se na ovom susretu u Požegi želimo ukratko upoznati što bi to bilo sinodsko savjetovanje koje ćemo otvoriti sljedećega 17. listopada u našoj Katedrali i kako ćemo ga u našoj Biskupiji provoditi u svim našim župama i u različitim slojevima vjernika do travnja iduće godine. Tada ćemo u pisanom sažetku svega onoga što smo promišljali u molitvi i osluškivanju predati Hrvatskoj biskupskoj konferenciji da ga ona u objedinjenom izvještaju iz svih biskupija u Hrvatskoj dostavi Tajništvu Biskupske sinode u Rimu. No, time neće završiti naše sinodalno nastojanje u pripremi skupštine Opće biskupske sinode u Rimu u listopadu 2023. godine, jer istovremeno želimo provjeriti, obnoviti, učvrstiti i proširiti sinodalnu svijest o našoj požeškoj mjesnoj Crkvi i nastojati je živjeti na svim razinama njezina poslanja, počevši od svećeničkog i vjeroučiteljskog. To je posebna zadaća kojoj se želimo posvetiti prigodom dvadeset i pete obljetnice osnutka i uspostave naše Biskupije.

Navedeno nastojanje oko propitivanja sinodalnosti naše mjesne Crkve ima za polazište ono što je tijekom njezina gotovo četvrt stoljeća u tom pogledu već ostvarivano. Želio bih samo podsjetiti na neke činjenice koje postoje na biskupijskoj, župnim i drugim razinama. Sinodalnost se na svoj način u Biskupiji ostvaruje po uspostavljenim tijelima kao što je Zbor savjetnika, Prezbitersko vijeće, Ekonomsko vijeće, po pastoralnim povjerenstvima, udrugama organiziranih vjernika, pokretima, molitvenim zajednicama, a na župnim razinama napose po župnom ekonomskom i pastoralnom vijeću. Članove župnih pastoralnih vijeća za novi saziv izabrali smo u nedjelju, 12. rujna o. g., oni su potvrđeni te danas sudjeluju na Biskupijskom danu u Požegi da bi sutra u vlastitim župnim crkvama bili proglašeni i predstavljeni.«

Biskup je potom rekao: »Posebno bih želio spomenuti kako vjeroučitelji svojim poslanjem, suradnjom u školi i župi, stručnim i duhovnim skupovima predstavljaju osobitu sinodalnu sastavnicu naše mjesne Crkve, kao i djelatnici u katoličkim školama i drugim odgojnim ustanovama u trajnom susretanju  i dijalogu s djecom i mladima te njihovim roditeljima i učiteljima. Pored toga ne smijemo zaboraviti kako Biskupijski i župni Caritas povezuje vjernike s najslabijim članovima naših zajednica, osluškuju ih i svjedoče da oni nisu sami na svom putu. Ne pokušavajući navesti sve postojeće sinodalne poveznice naše Biskupije, istaknuo bih samo još kako je važno suputništvo sa suvremenim čovjekom koje naša Biskupija nastoji među ostalim ostvarivati i promicanjem dijaloga između vjere i kulture, čije očitovanje predstavlja i Dijecezanski muzej u Požegi.«

Završavajući svoje izlaganje, biskup je kazao: »Podsjetio bih još kako smo nakon određenih promišljanja prije više godina odlučili ne žuriti s održavanjem biskupijske sinode, jer je za nju potrebno ostvariti određene preduvjete i institucionalne naravi. Povrh toga, globalizacijski procesi kojih smo svjedoci pridonose brzim društvenim promjenama te ozakonjene sinodske odluke mogu brzo zastarjeti i ne pratiti pastoralne potrebe koje traže trajnu prilagodbu – aggironamento. Smatrali smo k tome da ima prikladnijih sinodalnih oblika kojima treba odgovoriti na zbivanja u suvremenom svijetu nego li je Biskupijsko pastoralno vijeće. Ono, naime, kao savjetodavno tijelo, sastavljeno predstavnički od članova iz različitih dijelova Biskupiju nema operativne snage i nerijetko ostaje mrtvi organizam. Opredijelili smo se stoga za različita biskupijska pastoralna povjerenstva koja su okretnija i operativno sposobnija za prilagodbe i provedbu određenih programa na različitim razinama života naše mjesne Crkve. Povjerenstva su u sastavu Pastoralnog centra u Požegi te ona na svoj način tvore neke vrste Biskupijsko pastoralno vijeće – ne tek savjetodavne – nego operativne naravi. Veliki naglasak stavili smo na djelovanje župnih pastoralnih vijeća sa zadaćom da i ona u povezanosti s povjerenstvima na biskupijskoj razini nastoje biti pastoralno operativna, značajno pridonoseći sinodalnosti u župi i Biskupiji. U ostvarivanju njihova poslanja bili su im od pomoći edukacijski susreti svakog došašća a pokatkad i u korizmi na arhiđakonatskim razinama.

Pokrenuti sinodalni proces u općoj Crkvi potiče nas da provjerimo koje mjesto imaju sva navedena i druga tijela u životu naše Biskupije, da o 25. godini njezina postojanja porastemo u živom suputništvu sa svima onima kojima je potrebno svjetlo evanđelja i spasenjska snaga Isusa Krista. Sinodalno savjetovanje odvijat će se po smjernicama knjižice primljene od Tajništva Biskupske sinode u Rimu pod naslovom „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje, poslanje“, koja će danas biti uručena svakom svećeniku i vjeroučitelju te „Vademecuma za sinodalni put“, koji ćemo uskoro dobiti u hrvatskom prijevodu. U skladu s naputcima spomenutih sinodalnih priručnika za biskupijskog sinodskog povjerenika imenovan je generalni vikar msgr. Želimir Žuljević, koji će nam sada progovoriti nešto konkretnije o načinu na koji ćemo ostvarivati sinodalni proces savjetovanja u našoj Biskupiji.«

Na koncu je biskup Antun istaknuo: »Završavam predstavljajući misao vodilju koju smo izabrali za sinodalna nastojanja o 25. obljetnicu naše Biskupije „Ja sam Put, i Istina i Život“ (Iv14,6) a koju je uglazbio mo. Šime Marović te „Molitvu Duhu Svetom prije svakog sinodskog skupa“. Izmolimo već danas zajedno tu molitvu i otpjevajmo poklik „Ja sam Put…“«

Potom je generalni vikar i biskupijski sinodski povjerenik Želimir Žuljević prisutne upoznao s pojmovima „sinoda“ i „sinodalnost“ te s pojedinim etapama sinodalnog hoda, napose s onim što se odnosi na biskupijsku zadaću Istaknuo je kako je nakana pape Franje, ali i konačni cilj sinode o sinodalnosti novi način zajedništva, sudjelovanja i poslanja Crkve. Prikazao je okvirni hodogram sinodskog procesa u Požeškoj biskupiji koji je svim vjernicima, osobito nositeljima poslanja u našoj mjesnoj Crkvi, poticaj na dublje zajedništvo, potpunije sudjelovanje i plodnije poslanje.

Župni pastoralni i ekonomski vijećnici predvođeni upraviteljem Pastoralnog centra Robertom Kupčakom te vjeroučiteljicama Ana-Marijom Biršić Glibo, Ljerkom Furić, Vesnom Hodak, Ksenijom Savi i tajnicom biskupijskog Caritasa Katarinom Paulić, u crkvi Duha Svetoga promišljali su o ulozi koju imaju u pojedinoj župi u skladu s Pravilnikom župnog pastoralnog vijeća, a u okviru njegova tri radna odbora: odbora za naviještanje, liturgijski i molitveni život te karitativnu djelatnost. Voditelji susreta kroz konkretne primjere i mogućnosti pastoralnog rada vijećnike su nastojali potaknuti na zauzetije djelovanje i preuzimanje odgovornosti za župni pastoralni život. Upravitelj Pastoralnog centra naznačio je ono što se od njih očekuje s obzirom na sinodsko savjetovanje u pripravi za Opću biskupsku sinodu u Rimu, ali i s obzirom na sinodalnost koja ima za cilj sudjelovanje čitavog Božjeg naroda u životu i poslanju Crkve i aktiviranje svih članova Crkve u traženju rješenja za probleme s kojima se susreće Crkva.

Sudionici susreta u crkvi sv. Lovre – lektori, izvanredni djelitelji svete pričesti, članovi katoličkih udruga, pokreta i molitvenih zajednica – potaknuti crkvenim dokumentima i riječju Učiteljstva koje su im izložili Josip Krpeljević, župnik in solidum požeške Župe sv. Terezije Avilske i vjeroučitelj Tomislav Peček promišljali su o njihovu mjestu u poslanju mjesne Crkve. Podsjetili su osobito članove udruga, pokreta i molitvenih zajednica, kako je u suvremenom društvu, u kojem je prisutna aktivnost brojnih civilnih udruga, organizacija i pokreta, koje zastupaju različite svjetovne interese, potrebno promicati i katoličku prisutnost vjernika laika i njihovo zalaganje za evanđeoske vrijednosti, te potaknuli i ohrabrili nazočne članove katoličkih udruga, organizacija i pokreta na zalaganje za opće dobro u hrvatskom društvu, te izgradnju i jačanje crkvenog zajedništva.

Djelatnicima biskupijskih katoličkih škola u prostorima Odgojno-obrazovnog centra na temu „Djelatnici katoličkih škola – autentični Kristovi svjedoci“ progovorio je Ivica Raguž s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Na primjeru Nikodema i njegova susreta s Isusom predstavio je potrebu da uvijek iznova budemo Kristovi učenici te svoja profesionalna znanja usklađujemo s učeničkim nastojanjima nas samih. Istaknuo je kako je važno stavljati na prvo mjesto vjeru, ali i biti svjestan da je Krist svoje poslanje obukao i u tijelo, meso, a i sam učio, bio učenikom. Školskim djelatnicima uputio je svoju riječ i Ivica Žuljević, predstojnik Ureda Požeške biskupije za katoličke škole, te ih je među ostalim upoznao i s biskupijskim sinodalnim savjetovanjem u kojem će sudjelovati.

Nakon zborovanja pojedinih skupina, svi sudionici Biskupijskog dana okupili su se u Katedrali na središnji događaj – zahvalno euharistijsko slavlje tijekom kojega je biskup Antun Škvorčević zaredio za đakone Stjepana Guzanovića iz Župe sv. Mihaela Arkanđela u Stražemanu, Karla Topalovića iz Župe sv. Leopolda Mandića u Požegi i Tomislava Varelu iz Župe sv. Barbare u Jakšiću.