O katehetskoj građi za godinu neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu

Polazište za izradu katehetske građe kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu su katehetski dokumenti su opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije koji, među ostalim, ukazuju na važnost upotpunjavanja školskog vjeronauka i župne kateheze. Dokumenti naglašavaju kako je svrha školskog vjeronauka sustavno i što cjelovitije upoznavanje vjere, dok je svrha župne kateheze što cjelovitije i dublje uvođenje u osobno iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u konkretnoj vjerničkoj (župnoj) zajednici.

Ova građa svojim sadržajem nastoji ići tim putem. U tom smislu, katehetska građa oslonjena je na znanja usvojena na školskom vjeronauku, a slijedeći liturgijsku godinu, nastoji djecu „uvoditi u život po vjeri“, odnosno povezivati s aktivnostima u župnoj zajednici gdje se događa živo iskustvo ljepote i radosti vjere.

Građa u neposrednoj godini priprave je, kako za prvopričesnike tako i za krizmanike, podijeljena u 4 katehetske cjeline, odnosno 18 osnovnih katehetskih tema, obuhvaćajući sadržaje koji kandidate upoznaju i uvode u sakramente za koje se pripravljaju te 6 izbornih tema koje prate liturgijsku godinu. Pojedina katehetska tema sastoji se od kratkog sadržaja i radnog lista s poticajima za uključivanje u župne aktivnosti, prijedlozima za razne kreativne radionice, interaktivnim kvizovima, igrama i premetaljkama te raznim dodacima u obliku video-zapisa ili isječaka filmova. Grafičko oblikovanje katehetskog sadržaja vizualno je prilagođeno uzrastu kandidata crtežima, umnim mapama i drugim audio-vizualnim sadržajima.

S ciljem katehetskog kontinuiteta koji vrhunac ima u godini neposredne priprave i samom slavlju sakramenta, katehetska građa za prve dvije godine priprave kandidata za svetu potvrdu (npr. 6. i 7. razred) sastoji se od 12 katehetskih tema za svako godište podijeljenih u prvoj godini u tri, a u drugoj godini u dvije katehetske cjeline. Pojedina katehetska tema ne ograničava katehetski susret na jedan školski sat nego ju je, ovisno o njezinu sadržaju, moguće protegnuti na dva ili više susreta.

Preuzmi građu